Snel een gescreende hulp
Persoonlijk & betrokken
Eerlijke prijzen
Breed dienstenpakket

ALGEMENE VOORWAARDEN UWassistent


1. DEFINITIES

1.1
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
1.2
UWassistent: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UWassistent B.V., statutair gevestigd te Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66016452, die de gebruiker is van de Algemene Voorwaarden.
1.3
Dienstverlener: de natuurlijke persoon die een Gebruikersaccount heeft en op die wijze gebruik maakt van de faciliteiten van UWassistent, waarbij er onder gebruikmaking van het Platform als prikbordfunctie tussen het Huishouden en een Dienstverlener een Arbeidscontract tot stand kan komen uit welke hoofde werkzaamheden worden verricht door de Dienstverlener.
1.4
Huishouden: de natuurlijke persoon die een Gebruikersaccount heeft en op die wijze gebruik maakt van de faciliteiten van UWassistent, waarbij er onder gebruikmaking van het Platform als prikbordfunctie tussen het Huishouden en een Dienstverlener een Arbeidscontract tot stand kan komen uit welke hoofde door de Dienstverlener werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het Huishouden. Het Huishouden treedt niet op in een commerciële- of professionele hoedanigheid.
1.5
Werkzaamheden: de Werkzaamheden die de Dienstverlener ten behoeve van het Huishouden verricht vallende onder de Regeling dienstverlening aan huis.
1.6
Platform: de website UWassitent.nl waarop Vraag en Aanbod op het gebied van de Werkzaamheden wordt samengebracht. UWassistent heeft de verplichting om na activatie van het Gebruikersaccount het Platform en alle faciliteiten van het Platform ter beschikking te stellen aan het Huishouden en de Dienstverlener.
1.7
Aanbod: het Aanbod van de Dienstverlener aan een Huishouden om op basis van een Arbeidscontract Werkzaamheden te verrichten.
1.8
Vraag: het verzoek van het Huishouden aan een Dienstverlener om op basis van een Arbeidscontract Werkzaamheden te verrichten ten behoeve van het Huishouden.
1.9
Koppeling: de situatie waarbij Aanbod en Vraag zijn samengekomen en hebben geresulteerd in het verrichten van werkzaamheden op basis van een Arbeidscontract tussen Dienstverlener en Huishouden.
1.10
Gebruikersaccount: het persoonlijke account dat zowel het Huishouden als de Dienstverlener verkrijgen bij een aanmelding op het Platform.
1.11
Tarief: het uurtarief dat het Huishouden betaalt voor de Werkzaamheden op de wijze als omschreven in artikel 6. Het Tarief omvat het Loon dat de Dienstverlener ontvangt van Huishouden, alsmede de UWassistent fee voor het gebruik van het UWassistent Platform met bijbehorende faciliteiten, zoals het Online Payment Platform.
1.12
Loon: het all-in loon dat de Dienstverlener ontvangt van Huishouden conform het Arbeidscontract op basis van de Regeling dienstverlening aan huis. In het all-in loon, waarbij vergoedingen, waaronder 8% vakantiegeld en een vergoeding voor opgebouwde vakantiedagen is inbegrepen. Dienstverlener en Huishouden komen gezamenlijk het Loon per uur overeen bij de totstandkoming van het Arbeidscontract.
1.13
Arbeidscontract: de arbeidsovereenkomst tussen het Huishouden en de Dienstverlener op basis van de Regeling dienstverlening aan huis, waarbij het contact tussen het Huishouden en de Dienstverlener tot stand is gekomen via het Platform. UWassistent is geen partij bij het Arbeidscontract.
1.14
Online Payment Platform: de externe betalingsprovider die de betalingen, uitbetalingen en incasseringen verzorgt voor Partijen.
1.15
Alicia Benefits BV: de externe aanbieder van de die collectieve verzekeringen voor aansprakelijkheid, ongevallen, ziekte en arbeidsongeschiktheid ten behoeve van de Dienstverlener heeft afgesloten.
1.16
Partijen: het Huishouden, de Dienstverlener en/of UWassistent tezamen.

2. WERKINGSSFEER

2.1
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de gehele rechtsverhouding, dit in de ruimste zin van het woord, tussen Partijen. Dus zowel alle gesloten en te sluiten overeenkomsten als aanbiedingen en offertes tot het verrichten van diensten tussen UWassistent en haar wederpartij. Eventuele Algemene Voorwaarden die de Dienstverlener en/of het Huishouden hanteert, wordt uitdrukkelijk door UWassistent van de hand gewezen. De Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing.
2.2
Indien een bepaling in de Voorwaarden of de overeenkomst ongeldig zou zijn of worden, dan zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen de ongeldige bepaling(en) vervangen door een bepaling met overeenkomstige betekenis die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
2.3
Wijzigingen van Overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. UWassistent is bevoegd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op het door UWassistent aangekondigde moment.
2.4
Op betalingen via het Online Payment Platform zijn tevens van toepassing de algemene voorwaarden van Online Payment Platform, waarbij geldt dat indien sprake is van tegenstrijdigheid in de Algemene Voorwaarden en in de algemene voorwaarden van Online Payment Platform, de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden prevaleren.
2.5
Door het registreren van een Gebruikersaccount ontstaat aan de zijde van UWassistent jegens het Dienstverlener de verplichting om conform de Algemene Voorwaarden het Platform ter beschikking te stellen. De Dienstverlener is met behulp van de Gebruikersaccount direct in staat gebruik te maken van het Platform, waardoor UWassistent direct met de nakoming van de op haar rustende verplichtingen aanvangt. Dienstverlener erkent en stemt in met de omstandigheid dat UWassistent nog voor het verlopen van de bedenktijd ex artikel 6:230o BW met de nakoming van de op haar rustende verplichtingen begint en doet daarom conform artikel 6:230p sub d BW afstand van haar recht op ontbinding van haar rechtsverhouding jegens UWassistent vanaf het moment dat UWassistent het Platform aan Dienstverlener ter beschikking heeft gesteld.
2.6
Ter verificatie van een nieuwe Dienstverlener wordt eenmalig gevraagd om een ID-verificatie. Dit naast de screening die UWassistent aanbiedt en kan uitvoeren.

3. KWALIFICERING WERKZAAMHEDEN

3.1
De Dienstverlener die een Gebruikersaccount heeft, is niet in dienst bij UWassistent. UWassistent stelt slechts een Platform ter beschikking waarop Vraag en Aanbod op het gebied van de Werkzaamheden wordt samengebracht. Indien er sprake is van een Koppeling, komt er – zonder tussenkomst of bemiddeling van UWassistent – tussen Dienstverlener en het Huishouden een Arbeidscontract tot stand. Juridisch is dit een arbeidsovereenkomst in de zin van Boek 7 titel 10 van het Burgerlijk Wetboek en meer specifiek op basis van de Regeling dienstverlening aan huis.
3.2
Het is de intentie van Partijen dat ten gevolge van een Koppeling tussen Dienstverlener en Huishouden een Arbeidscontract ontstaat. UWassistent is uitdrukkelijk geen partij bij die rechtsverhouding.

4. GEBRUIK VAN HET PLATFORM

4.1
UWassistent stelt het gebruik van het Platform ter beschikking aan Dienstverlener. Om als Dienstverlener op het Platform een aanbod te kunnen plaatsen of te kunnen reageren op een vraag van een Huishouden, dient Dienstverlener zich te registeren op het Platform en de Algemene Voorwaarden te accepteren. Na aanmelding op het Platform verstrekt UWassistent aan Dienstverlener toegangsgegevens voor het Gebruikersaccount. Alleen indien zowel het Huishouden als de Dienstverlener een geactiveerd Gebruikersaccount heeft, kan tussen een Huishouden en Dienstverlener een Koppeling tot stand komen.
4.2
Dienstverlener is verplicht om bij registratie correcte en volledige gegevens te verstrekken, met name met betrekking tot de identiteit, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wijzigingen gedurende het gebruik van het Platform dienen per omgaande aangepast te worden in het Gebruikersaccount. UWassistent is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit een niet-tijdige, niet-volledige of onjuiste informatievoorziening door Dienstverlener.
4.3
Dienstverlener mag slechts één Gebruikersaccount aanmaken, dit onder zijn of haar naam. Het Gebruikersaccount is niet overdraagbaar aan een ander. Evenmin is het toegestaan derden toegang te geven tot het Gebruiksaccount. Dienstverlener is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens.
4.4
Eventuele kosten bij UWassistent ten gevolge van onjuistheden in een Gebruikersaccount komen voor rekening en risico van Dienstverlener horende bij het Gebruikersaccount.
4.5
UWassistent is gerechtigd om tussentijds het Tarief te wijzigen indien sprake is van een verandering van wetgeving, kosten of anderszins omstandigheden die Partijen ten tijde van het aanmaken en activeren van het Gebruikersaccount niet hadden voorzien. Het gewijzigde Tarief treedt een maand na aankondiging door UWassistent op het Platform in werking.

5. Koppeling

5.1
Dienstverlener dient in te loggen met diens Gebruikersaccount op het Platform. Vervolgens kan door het Huishouden een Vraag worden geplaatst. Door de Dienstverlener kan een Aanbod worden geplaatst. Vervolgens kunnen het Huishouden en de Dienstverlener naar elkaar oproepen en profielen zoeken en daarop reageren.
5.2
Het platform heeft een ‘prikbord’ functie met aanvullend faciliteiten. UWassistent heeft verder geen betrokkenheid bij het al dan niet tot stand komen van Arbeidscontracten en/of zoekresultaten. UWassistent kan dan ook niet garanderen, noch is zij verantwoordelijk voor, het vinden van de gevraagde c.q. gezochte Dienstverlener en/of Huishouden. Ook kan UWassistent niet garanderen dat de informatie die is te vinden op de persoonlijk pagina juist en/of volledig is. UWassistent biedt dus uitsluitend het Platform en faciliteert de samenkomst van de Vraag van het Huishouden en het Aanbod van de Dienstverlener. UWassistent is uitdrukkelijk geen partij in het Arbeidscontract en is derhalve niet op enigerlei wijze gehouden tot nakoming van de uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en/of aansprakelijk voor de eventueel uit die overeenkomst voortvloeiende schade.
5.3
Indien Vraag en Aanbod elkaar hebben gevonden, wordt op het Platform het contact gelegd tussen het Huishouden en de Dienstverlener. Als het Huishouden en de Dienstverlener op basis van Vraag en Aanbod onderling afspraken hebben gemaakt over de samenwerking, waaronder het all-in loon per uur, de exacte werkzaamheden, de werkdagen en -tijden, etc., dan worden deze afspraken worden vastgelegd in het model Arbeidscontract dat op het Platform ter beschikking wordt gesteld. Dit Arbeidscontract wordt vervolgens door het Huishouden en de Dienstverlener geaccepteerd. Daarna wordt deze toegevoegd aan het Gebruikersaccount van Huishouden en Dienstverlener. Wijzigingen in de Arbeidscontract vinden enkel plaats in overeenstemming tussen het Huishouden en de Dienstverlener, waarna deze wijzigingen dienen te worden gemeld via het Platform aan UWassistent, zodat UWassistent haar administratieve rol goed kan vervullen.
5.4
Op het moment dat een Arbeidscontract tot stand is gekomen, dan is dit een rechtsgeldige overeenkomst. Het Huishouden én de Dienstverlener zijn dan verplicht om uitvoering te geven aan het Arbeidscontract op basis van de Regeling dienstververlening aan huis. UWassistent biedt via het Platform informatie aan over de rechten en plichten die het Arbeidscontract voor de Dienstverlener enerzijds en het Huishouden anderzijds meebrengt. Het Huishouden is verplicht om na het einde van de kalendermaand het Tarief maal die gewerkte uren te voldoen via het Online Payment Platform, met inachtneming van hetgeen in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden is bepaald en derhalve overeenkomstig de tussen Huishouden en Dienstverlener gesloten Arbeidscontract.
5.5
Het is niet toegestaan voor het Huishouden en Dienstverlener om buiten het Platform een Arbeidscontract of andersoortige samenwerking met elkaar aangaan (uit welke hoofde dan ook, tegen betaling of om niet, direct of indirect), uit hoofde waarvan vergelijkbare Werkzaamheden worden verricht die via het Platform worden aangeboden. Dit is immers de rol van het Platform. In dat geval zal UWassistent een aanvullende fee in rekening brengen. Wel krijgen Huishouden en de Dienstverlener eenmalig een kans om de samenwerking met Dienstverlener binnen veertien dagen alsnog via een Arbeidscontract via het Platform vorm te geven. Indien Huishouden en Dienstverlener dat alsnog en wederom doen, dan zal de aanvullende fee komen te vervallen.

6. FACTURATIE EN BETALING

6.1
Het Huishouden en de Dienstverlener zijn verplicht om de werkdagen en werktijden volledig en naar waarheid in te vullen op het Platform. Eventuele eenmalige of structurele wijzigingen dienen per omgaande te worden doorgegeven op het Platform. Op basis van de door het Huishouden en de Dienstverlener doorgegeven uren genereert het Platform automatisch een maandelijkse factuur. Het Huishouden en de Dienstverlener zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor de ingevoerde informatie.
6.2
UWassistent stuurt de Dienstverlener na het verrichten van Werkzaamheden per e-mailbericht een overzicht van de gewerkte uren. De Dienstverlener controleert de juistheid van de geregistreerde Werkzaamheden en uren. Onjuistheden dienen onmiddellijk te worden doorgegeven op Het Platform.
6.3
Na de laatste Werkzaamheden in een kalendermaand, wordt de factuur weergegeven in de persoonlijke omgeving van het Huishouden op het Platform. Het te betalen Tarief kan aan Online Payment Platform online betaald worden of door Online Payment Platform worden geïnd. Online Payment Platform zal vervolgens namens het Huishouden zorgdragen voor betaling van het Loon aan de Dienstverlener. Het te ontvangen Loon wordt tevens in de persoonlijke omgeving van de Dienstverlener op het Platform vermeld.
6.4
Nadat de Dienstverlener de laatste Werkzaamheden in een maand voor het Huishouden heeft verricht, zal het Tarief binnen 7 dagen betaald moeten worden. De betalingstermijn van 7 dagen geldt als een fatale termijn. Indien betaling of inning om welke reden dan ook binnen de termijn van 7 dagen niet mogelijk blijkt, raakt het Huishouden van rechtswege, dus zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim. UWassistent zal tevens de Dienstverlener hiervan op de hoogte brengen, waarna de Dienstverlener gerechtigd is om diens Werkzaamheden voor het Huishouden te staken tot de betaling is voldaan. Dienstverlener staat het vrij om rechtsmaatregelen te treffen, waarbij de wettelijke verhoging ex artikel 7:625 BW, de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente bij het Huishouden in rekening kunnen worden gebracht.
6.5
De betaling aan de Dienstverlener voor de Werkzaamheden vindt plaats na de laatste Werkzaamheden in een maand. De Dienstverlener kan niet eerder aanspraak maken op enige betaling, zolang het Huishouden nog niet aan Online Payment Platform heeft betaald met inachtneming van vorenstaande betalingstermijn van 7 dagen. Bij een discussie of Online Betaalplatform van het Huishouden het Tarief heeft geïnd of het Tarief online is betaald, zal in eerste instantie UWassistent trachten tussen Dienstverlener en Online Payment Platform te bemiddelen. Indien deze bemiddeling niet tot een door de Dienstverlener gewenst resultaat leidt, dan kan UWassistent zich desgewenst rechtstreeks tot Online Payment Platform wenden. UWassistent geldt daarbij niet als partij. Indien sprake is van een situatie waarbij het Huishouden niet heeft betaald, geldt voor wat betreft de rechtsverhouding tussen UWassistent en de Dienstverlener hetgeen in het vorige artikel is bepaald. Voor de rechtsverhouding tussen Dienstverlener en het Huishouden is derhalve het Arbeidscontract, de Regeling dienstverlening aan huis en de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek leidend, zoals tevens in het vorige artikel aangegeven.
6.6
Indien het Huishouden na betaling van het Tarief het bedrag storneert en Online Betaalplatform het Loon reeds aan de Dienstverlener heeft betaald, dan heeft Online Betaalplatform het recht om tevens te storneren bij de Dienstverlener.
6.7
Voor de voltooide Werkzaamheden, zoals overeengekomen in het Arbeidscontract, geldt een betalingsverplichting van het Huishouden aan Dienstverlener. Het Huishouden is verplicht om binnen 24 uur nadat de uren zijn weergeven in de persoonlijke omgeving van Huishouden op het Platform te reclameren dat de doorgegeven uren niet akkoord zijn.

7. PRIVACY

7.1
Indien UWassistent persoonsgegevens (zoals bedoeld in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna te noemen: “de AVG”)) verwerkt of laat verwerken, dan zal UWassistent met betrekking tot de verwerking van deze gegevens voldoen aan de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de AVG. Verwezen wordt naar de Privacy Verklaring van UWassistent.
7.2
In geval van verwerking door UWassistent van door het Huishouden ter beschikking gestelde persoonsgegevens, staat het Huishouden ervoor in dat de verwerking niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van de betreffende betrokkenen of derden. Het Huishouden vrijwaart UWassistent tegen eventuele aanspraken van betrokkenen of derden als gevolg van het niet naleven door het Huishouden van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de AVG.
7.3
UWassistent zal geen kennis nemen van data die het Huishouden en de Dienstverlener opslaan of delen via het Platform, tenzij dit noodzakelijk is voor (a) een goede uitvoering van een overeenkomst, (b) ter verbetering van haar diensten of de werking van het Platform, (c) het doel van het Platform of (d) het voldoen aan een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal UWassistent zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

8. AANSPRAKELIJKHEID UWassistent

8.1.
De aansprakelijkheid van UWassistent reikt nimmer verder dan hetgeen in dit onderhavige artikel is vastgelegd en de eventuele verplichting zoals genoemd in de Algemene Voorwaarden.
8.2
UWassistent geldt enkel als partij die Vraag en Aanbod bij elkaar brengt op het Platform conform de gebruiksvoorwaarden zoals vastgelegd in de Algemene Voorwaarden. Op het moment dat een Dienstverlener – om welke reden dan ook – schade lijdt, als gevolg van het bezoek aan het Platform, dan is UWassistent niet aansprakelijk voor de daardoor geleden schade. UWassistent is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door derden onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen, etc.
8.3
UWassistent garandeert niet dat het Huishouden en de Dienstverlener te allen tijde volledig gebruik kunnen maken van het Platform en de aangeboden faciliteiten. UWassistent is nimmer aansprakelijk voor het niet dan wel niet naar behoren functioneren van het Platform, alsook voor enige schade of nadelige gevolgen voortvloeiende uit het gebruik van het Platform en de updates van het Platform, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van UWassistent.
8.4
Voorts geldt dat UWassistent nooit aansprakelijk is voor enige tekortkoming uit hoofde van de tussen de Dienstverlener en het Huishouden via het Platform tot stand gebrachte Arbeidscontract. Zo is UWassistent bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet aanwezig zijn of het niet tijdig aanwezig zijn of in welke vorm dan ook het niet-nakomen van het Arbeidscontract door een Huishouden jegens een Dienstverlener. UWassistent staat ook niet in voor de betalingsverplichtingen van het Huishouden jegens de Dienstverlener en UWassistent is ook nimmer aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van een handelen of nalaten van het Huishouden ten aanzien van de Dienstverlener, noch voor enig (onrechtmatig) handelen of nalaten van het Huishouden of de Dienstverlener jegens respectievelijk de Dienstverlener of Het Huishouden.
8.5
Nu UWassistent uitdrukkelijk geen partij is bij het Arbeidscontract die eventueel tussen Huishouden en Dienstverlener tot stand komt, blijven Huishouden en Dienstverlener te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de nakoming van de op hen rustende verplichtingen krachtens het Arbeidscontract en de daaruit voortvloeiende fiscale- en sociale wet- en regelgeving. Huishouden en Dienstverlener vrijwaren UWassistent, althans stellen haar schadeloos voor alle schade voortvloeiende uit- dan wel verband houdende met de onvolledige, onjuiste of niet-tijdige afdracht van loonheffingen, sociale premies, of enigerlei andersoortige heffingen van overheidswege. Onder deze vrijwaring wordt mede verstaan eventuele fiscale claims welke het gevolg zijn van het gebruik van het Platform en de overeenkomst tussen Huishouden en Dienstverlener die via het Platform tot stand komen.
8.6
Indien de Dienstverlener bij het Huishouden schade veroorzaakt die in verband staat met de in het kader van het Arbeidscontract verrichte Werkzaamheden, dan zal de Dienstverlener bij het Huishouden de schade melden. Het Huishouden is in beginsel voor deze schade aansprakelijk en wordt geadviseerd om de schade bij (de tussenpersoon en/of) de verzekeraar van Huishouden te melden.
8.7
Indien de Dienstverlener bij diens Werkzaamheden uit hoofde van het Arbeidscontract schade oploopt waaronder mede wordt verstaan zaakschade, letselschade en vermogensschade dan zal de Dienstverlener bij het Huishouden de schade melden. Het Huishouden is in beginsel voor deze schade aansprakelijk en wordt het Huishouden geadviseerd om de schade bij (de tussenpersoon en/of) de verzekeraar van het Huishouden te melden.
8.8
Indien de verzekering van het Huishouden niet of onvoldoende dekking verleent, kan een beroep worden gedaan op de collectieve verzekeringen van Alicia Benefits BV die ten behoeve van de Dienstverlener zijn afgesloten. Het huishouden wendt zich in dat geval tot de Dienstverlener. Een beroep op de verzekeringen is niet eerder mogelijk dan dat een beroep op de eigen verzekering aantoonbaar is afgewezen. Er geldt een eigen risico van €75,00 per aanspraak. Het is ter beoordeling van de verzekeraar om al dan geen dekking te verlenen en indien de collectieve verzekeringen geen dekking zouden verlenen, om welke reden dan ook, dan kunnen hieraan jegens UWassistent geen enkele rechten worden ontleend.

9. BEOORDELINGEN DIENSTVERLENER EN KLACHTEN

9.1
Het Huishouden kan de Dienstverlener beoordelen door op het Platform aan de Dienstverlener sterren toe te kennen. In een commentaarveld kan een toelichting op deze beoordeling worden gegeven. De beoordeling moet gebaseerd zijn op aantoonbare feiten. Ze dienen op een eerlijke en zakelijk manier te zijn opgesteld en mogen geen beledigende, belasterende, strafrechtelijk vervolgbare of anderszins illegale inhouden omvatten. Beoordelingen die hier naar mening en inzicht van UWassistent niet aan voldoen, zullen worden verwijderd.
9.2
De beoordelingen geven louter het perspectief van de betreffen het Huishouden weer, niet van UWassistent. UWassistent heeft het recht vrij te beschikken over de beoordeling en deze in het bijzonder te verwerken voor verdere beoordelingsdiensten, eventueel te delen met derden alsmede deze te publiceren.
9.3
Indien het Huishouden of de Dienstverlener een klacht heeft kan dit per omgaande na het ontstaan van de klacht bij UWassistent gemeld worden. UWassistent zal zich vervolgens inspannen om zo snel als mogelijk na ontvangst van de klacht het Huishouden of de Dienstverlener van een reactie te voorzien.
9.4
Eventuele klachten over de (uitvoering van) het Arbeidscontract, waaronder klachten van het Huishouden over de door de Dienstverlener verrichte werkzaamheden of klachten van de Dienstverlener over de door het Huishouden ingerichte arbeidsplaats, dienen in eerste instantie in onderling overleg tussen het Huishouden en Dienstverlener te worden opgelost. Slechts indien de betreffen het Huishouden en Dienstverlener in onderling overleg niet tot een oplossing weten te komen, kan UWassistent als onafhankelijke derde worden verzocht het gerezen geschil te beslechten. UWassistent is uitdrukkelijk geen partij bij het Arbeidscontract.

10. UITSCHRIJVEN VAN HET PLATFORM

10.1
Zowel de Dienstverlener als het Huishouden kunnen het gebruik van het Platform direct beëindigen door deze schriftelijk (per e-mail) eenzijdig op te zeggen. Het is evenwel niet mogelijk het gebruik van het Platform te beëindigen gedurende de looptijd van een Arbeidscontract.
10.2
UWassistent is gerechtigd het gebruik van het Platform met onmiddellijke ingang te beëindigen indien sprake is van een wetswijziging of andersoortige gewijzigde omstandigheid die een voortzetting ervan naar mening en inzicht van UWassistent niet langer wenselijk maakt.
10.3
Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden hiervoor geregelde kan UWassistent het gebruik van het Platform met onmiddellijke ingang beëindigen indien Huishouden of Dienstverlener aan een of meer van zijn verplichtingen tegenover UWassistent niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

11. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

11.1
Het Platform en de daarop aangeboden content, informatie, bestanden, (video)beelden en overige inhoud behoort exclusief toe aan UWassistent. Iedere wijze van distributie, publicatie of exploitatie van het Platform en de daarop aangeboden content en inhoud is ten strengste verboden, tenzij UWassistent hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.
11.2
Het is verboden om zonder toestemming van UWassistent bestanden, software of materialen te downloaden, kopiëren, wijzigen of openbaar te maken.
11.3
Het is verboden om de broncode van het Platform te wijzigen, te verkrijgen of te verkopen, te vestigen, in sublicentie te geven, over te dragen of enig recht op de informatie of broncode te vestigen.

12. SLOTBEPALINGEN

12.1
Op de rechtsverhouding tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2
Behoudens wanneer bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven is uitsluitend bevoegd de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda tot kennisname en beslechting van eventuele geschillen voortvloeiende uit dan wel verband houdende met het gebruik van het Platform, alsmede het Arbeidscontract.
12.3
De titel van iedere bepaling in de Algemene Voorwaarden is enkel ten behoeve van het leesgemak en de overzichtelijkheid. Partijen kunnen daaraan geen rechten of gerechtvaardigde verwachtingen ontlenen.
12.4
De algemene voorwaarden treden in werking op 1 december 2022.